18.04.2022 r. AMUR 95 cm
Jace 10,5 kg KARP

 

06.04.2019r.   Karp 6,5 kg