Janek 8kg 30.07.2023

18.04.2022 r. AMUR 95 cm
Jace 10,5 kg KARP

06.04.2019r.   Karp 6,5 kg